آگهی ها

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 38500 تومان

آگهی دام کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 655000 تومان

آگهی مرغ زنده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 123000 تومان

آگهی جوجه یکروزه گوشتی

لطفا پیام دهید


هر عدد 37000 تومان

آگهی مرغ کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 160000 تومان

آگهی گوشت منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 615000 تومان

آگهی جوجه یکروزه تخم گذار

لطفا پیام دهید


هر عدد 75000 تومان

آگهی دام زنده گوساله

لطفا پیام دهید


هر کیلو 415000 تومان

آگهی مرغ کشتار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 169000 تومان