آگهی ها

آگهی 	سالمون شکم خالی منجمد بدون سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 3180000 تومان

آگهی ماهی شیر منجمد بدون سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 950000 تومان

آگهی 	فیله منجمد سالمون (استیک)

لطفا پیام دهید


هر کیلو 870000 تومان

آگهی 	میگو منجمد پاک شده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1650000 تومان

آگهی مرغ تازه

لطفا پیام دهید


هر کیلو 190000 تومان

آگهی بوقلمون کامل

لطفا پیام دهید


هر کیلو 400000 تومان

آگهی سینه بوقلمون

لطفا پیام دهید


هر کیلو 360000 تومان

آگهی ران بوقلمون

لطفا پیام دهید


هر کیلو 360000 تومان

آگهی 	تخم مرغ تاریخدار

لطفا پیام دهید


هر کیلو 160000 تومان