آگهی ها

آگهی  دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 385000 تومان

آگهی دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 375000 تومان

آگهی دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 350000 تومان

آگهی دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 350000 تومان

آگهی دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 395000 تومان

آگهی  دام زنده(گوساله)

لطفا پیام دهید.


هر کیلو 410000 تومان

آگهی 	تخم مرغ 12 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 120000 تومان

آگهی 	تخم مرغ 12 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 120000 تومان

آگهی تخم مرغ 9 عددی بسته بندی

لطفا پیام دهید


هر کیلو 90000 تومان