نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱٬۵۱۵ مورد.
گردو ایرانی عمده
 • 8.4 / 10

گردو ایرانی عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 700000 تومان

پسته تازه با پوست
 • 8.4 / 10

پسته تازه با پوست

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 890000 تومان

مغز بادام زمینی خام
 • 8.4 / 10

مغز بادام زمینی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 720000 تومان

مغز بادام زمینی شور
 • 8.4 / 10

مغز بادام زمینی شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 680000 تومان

آجیل شیرین
 • 8.4 / 10

آجیل شیرین

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2540000 تومان

آجیل چهار مغز
 • 8.4 / 10

آجیل چهار مغز

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2880000 تومان

تخمه جابانی گلپر
 • 8.4 / 10

تخمه جابانی گلپر

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 420000 تومان

تخمه جابانی دستچین شده
 • 8.4 / 10

تخمه جابانی دستچین شده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 420000 تومان

تخمه هندوانه کلاله نمکی
 • 8.4 / 10

تخمه هندوانه کلاله نمکی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 280000 تومان

مغز تخمه کدو خام
 • 8.4 / 10

مغز تخمه کدو خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 950000 تومان

مغز تخمه آفتابگردان خام
 • 8.4 / 10

مغز تخمه آفتابگردان خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 320000 تومان

مغز تخمه هندوانه خام
 • 8.4 / 10

مغز تخمه هندوانه خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 750000 تومان

تخمه آفتابگردان ریز
 • 8.4 / 10

تخمه آفتابگردان ریز

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 340000 تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید شور
 • 8.4 / 10

تخمه آفتابگردان دور سفید شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 380000 تومان

تخمه آفتابگردان دور سفید خام
 • 8.4 / 10

تخمه آفتابگردان دور سفید خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 380000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری
 • 8.4 / 10

تخمه آفتابگردان شمشیری

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 390000 تومان

بادام هندی درشت
 • 8.4 / 10

بادام هندی درشت

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 3850000 تومان

بادام هندی ریز
 • 8.4 / 10

بادام هندی ریز

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 3775000 تومان

بادام هندی خام
 • 8.4 / 10

بادام هندی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2980000 تومان

مغز فندق خام
 • 8.4 / 10

مغز فندق خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 3550000 تومان