نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۵۱۵ مورد.
مغز گردو خورشتی
 • 8.4 / 10

مغز گردو خورشتی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1700000 تومان

مغز گردوی خام
 • 8.4 / 10

مغز گردوی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2550000 تومان

مغز گردوی اعلا
 • 8.4 / 10

مغز گردوی اعلا

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2770000 تومان

گردو ایرانی
 • 8.4 / 10

گردو ایرانی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1390000 تومان

گردو با پوست خارجی
 • 8.4 / 10

گردو با پوست خارجی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1450000 تومان

گردو پوست کاغذی
 • 8.4 / 10

گردو پوست کاغذی

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1390000 تومان

انجیر خشک و امسالی استهبان
 • 8.4 / 10

انجیر خشک و امسالی استهبان

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 890000 تومان

فندق عمده با پوست
 • 8.4 / 10

فندق عمده با پوست

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 500000 تومان

فندق با پوست شور
 • 8.4 / 10

فندق با پوست شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1320000 تومان

فندق با پوست خام
 • 8.4 / 10

فندق با پوست خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1420000 تومان

پسته کله قوچی شور
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2530000 تومان

پسته کله قوچی خام
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1880000 تومان

پسته احمد آقایی خام
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی خام

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2130000 تومان

پسته احمد آقایی ممتاز
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی ممتاز

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2170000 تومان

پسته احمد آقایی شور
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی شور

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 2170000 تومان

پسته کله قوچی دستچین شده عمده
 • 8.4 / 10

پسته کله قوچی دستچین شده عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1630000 تومان

پسته اکبری عمده
 • 8.4 / 10

پسته اکبری عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1890000 تومان

پسته احمد آقایی عمده
 • 8.4 / 10

پسته احمد آقایی عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1800000 تومان

پسته فندقی عمده
 • 8.4 / 10

پسته فندقی عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1250000 تومان

گردو خارجی عمده
 • 8.4 / 10

گردو خارجی عمده

لطفا تماس بگیرید

هر کیلو 1000000 تومان