آگهی ها

ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L

لطفا پیام دهید


هر کیلو 900000 تومان

ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M

لطفا پیام دهید


هر کیلو 790000 تومان

	فیله تیلاپیا منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1110000 تومان

ماهی راشکو منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1130000 تومان

ماهی سنگسر طلایی منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 650000 تومان

ماهی سنگسر منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 580000 تومان

ماهی سرخو XL منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 590000 تومان

ماهی کفشک منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 530000 تومان

ماهی کتر دم سیاه منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 450000 تومان