آگهی ها

ماهی کتر دم سبز منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 580000 تومان

ماهی سکن منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 550000 تومان

ماهی سارم منجمد

لطفا پیام دهید


هر کیلو 380000 تومان

ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L

لطفا پیام دهید


هر کیلو 430000 تومان

	سالمون منجمد شکم خالی با سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 2580000 تومان

	سالمون شکم خالی منجمد بدون سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 3180000 تومان

ماهی شیر منجمد بدون سر و دم

لطفا پیام دهید


هر کیلو 950000 تومان

	فیله منجمد سالمون (استیک)

لطفا پیام دهید


هر کیلو 870000 تومان

	میگو منجمد پاک شده

لطفا پیام دهید


هر کیلو 1650000 تومان