رشته پلو رودیسا 3 کیلویی

تولیدات غذایی

رشته پلو 3 کیلویی رودیسا برای مصارف بالا مناسب بوده و زحمت خرید ها ی مجدد را کاهش می دهد .

قیمت به ازای هر عدد 300000ریال

اطلاعات تماس