رشته پلو رودیسا 5 کیلویی

تولیدات غذایی

رشته پلو 5 کیلویی رودیسا با همان کیفیت جعبه به منظور سهولت مصرف شما عزیزان ارائه می گردد.

قیمت به ازای هر عدد 500000ریال

اطلاعات تماس