فروش نان خرمایی

تولیدات غذایی

نان خرمایی 700 گرمی جزعی و کلی
جزعی هرعدد 11/500
کلی هرعدد 10/000

قیمت به ازای هر کیلو 20000ریال

اطلاعات تماس