گوسفند زنده همراه با قصاب و سرویس رایگان

پروتئینی و لبنی

گوسفند زنده همراه با قصاب و سرویس رایگان
برای نذورات قربانی و یا امر عقیقه توسط قصاب مجرب
و آشنا به مسائل شرعی ذبح و اصول بهداشتی.

قیمت به ازای هر کیلو 100ریال

اطلاعات تماس