تخمه طالبی وخربزه

تولیدات غذایی

امسالی وتمیز شسته شده

قیمت به ازای هر کیلو 1000ریال

اطلاعات تماس