میش جوان با نژاد اصیل قزل افشار

پروتئینی و لبنی

میش جوان با نژاد اصیل قزل افشار همراه با بره سالم
تغذیه شده با مواد طبیعی و سالم

قیمت به ازای هر کیلو 100ریال

اطلاعات تماس