فروش زعفران ممتاز قائنات نگین صادراتی

تولیدات غذایی

در بسته بندی نیم گرم و یک گرم و نیم مثقال و یک مثقال
ارسال به سراسر کشور

قیمت به ازای هر کیلو 9000ریال

اطلاعات تماس