کنجاله پنبه

نهاده های کشاورزی

لطفا پیام دهید

قیمت به ازای هر کیلو 61500ریال

اطلاعات تماس