پسته اکبری

محصولات زراعی

پسته خندان متشکل از محصول امسال و پارسال
کل بار یک جا ۲۵۰ تومن کیلوی

قیمت به ازای هر کیلو 3000000ریال

اطلاعات تماس