پسته صادراتی امسال

محصولات زراعی

بار امسال مخصوص صادرات
علت عدم فروش (مشکل صادراتی به تاجیکستان)

قیمت به ازای هر کیلو 300000ریال

اطلاعات تماس