منسوجات چرمی اصل

صنایع دستی

انواع منسوجات چرم با قیمتهای مختلف و کیفیتهای متنوع
تولید انواع منسوجات چرم توسط بانوان توانمند صندوق زنان روستایی شهرستان ارومیه

قیمت به ازای هر کیلو 150000ریال

اطلاعات تماس