جمعیت:

جمعیت این شهربه دلیل مهاجر پذیر بودن و شهرک های صنعتی اطراف روزانه در حال افزایش بوده، حدوداً بیشتر از ۲۰ هزار نفر می‌باشد.

زبان:

زبان بومی مردم این شهر ترکی آذربایجانی می باشد.

قومیت:

مردم ایلخچی آذربایجانی هستند.

دین:

مردم شهر ایلخچی از مسلمانان شیعه ۱۲ امامی هستند.