محصولات

محصول تست اصلی

هر کیلو 250ریال

محصول پرتقال والنسیا

قیمت مخفی شده

محصول جای نون

هر کیلو 250,000ریال

محصول دیس  کامروایی برای جای نان ویامیوه

هر کیلو 120,000ریال

محصول آلو خورشتی همدان

هر کیلو 370,000ریال

محصول رشته آش رودیسا 5 کیلویی

هر عدد 500,000ریال

محصول رشته آشی رودیسا جعبه 450 گرم

هر عدد 65,000ریال

محصول ست نظم دهنده میزآرایش

قیمت مخفی شده

محصول ست نظم دهنده میزآرایش

هر عدد 900,000ریال