مشاهده غرفه: رب انار

صاحب غرفه : سمیه سادات مرشدی اصطهباناتی

استهبان یکی از شهرهای شرق استان فارس و مرکز شهرستان استهبان است. این شهر در سرشماری نفوس و مسکن سال ...
 رب انار

فعالیت غرفه

آخرین بازدید از غرفه:
تاکنون بازدیدی نداشته است
تعداد محصولات غرفه:
7
تعداد فروش غرفه:
0
دسته بندی های موجود در این غرفه
محصولات باغی محصولات زراعی 
لیست محصولات

رب انار

رب انار ایج باکیفیت و ملس...

هر کیلو 500000ریال

زعفران

هر عدد معادل یک مثقال می باشد...

هر عدد 460000ریال

رب انار

رب انار باکیفیت

هر کیلو 500000ریال

زعفران

هرقوطی یک مثقال می باشد...

هر عدد 500000ریال